doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Anne Busken Huet-van der Tholl: Brieven aan Sophie Potgieter


Kramat, 25 Jan. 1869

Liefste Sophie,

Laatste droomde ik dat gij hier waart en ons op poffertjes trakteerded, mijn droom is een voorspelling geweest; alleen is het onthaal dat de "Auguste" ons uwentwege bragt, zooeveel keuriger en zielsverrukkender, als uwe goedheid en gulheid in de werkelijkheid, grooter en vindingrijker zijn dan een gewoon menschenkind zich zulks droomen kan. De letters zijn delicieux en uwe roode besjes even verleidelijk als altoos; de morelletjes en abirkoosjes niet te vergeten. Weet gij om welke reden ik ook zoo blij ben met die echte Hollandsche gaven? Omdat ik nu in staat ben de lieve mevrouw Theben Terville, die zoo onuitspreekelijk goed voor ons is, ook een een genoegen te doen. Des morgens klokke elf, vooral zondags als mijnheer thuis blijft, vergasten zij zich te zamen op een glaasje rood met veel suiker, en 's middags trakteert zij op een morelletje; en zij heeft ook een paar letters gehad. Ik heb ik immers reeds vroeger van de familie Theben terville verteld? Meer en meer word dát het huis waar wij veel komen, en waar wij inderdaad als kinderen behandeld worden, zooals vroeger bij u. Gelukkig wonen zij, voor hier, niet ver van ons af, op Parapatan; zoodat wij 's avonds in de koelte te voet naar hen toe kunnen gaan; hetgeen van ons huis af zoowat een wandeling is als van Bloemendaal naar Overveen.

Mevrouw T.[erville] doet ons meest aan uwe lieve tante denken; zoo in uiterlijk voorkomen als in karakter geest en manieren, Zij is eene gedistingueerde echte Hollandsche damel die, zonder een zweem van trots, toch aan hare patriciesche geboorte zeer gevoelig is. Hare moeder was eene Berg van Bennebroek en haar vader een afstammeling van den Admiraal Evertsen. Zij heeft eene groote mate van gezond verstand, is van nature vrolijk en gevat van geest, is onkreukbaar waar en trouw, bezit een hart overvloeijende van liefde voor al wat in haar omgeving is; en is bij dat alles eene huishoudster even bedrijvig en "pinter", zooals men hier zegt, als... ja, als gij. Nu weet gijzelve beste wat het zegt de lieveling te weten van iemand zooals zij. De zorg en de uitgezochtste attenties die zij voor ons heeft, zijn onbeschrijfelijk, en kunnen alleen met die van eene lieve moeder vergeleken worden. Mijnheer T.[erville] stamt, evenals de Huets, af van de réfugiél zijn naam is eigenlijk de Tréville; zijn uiterlijk en zijne manieren kentekenen steeds den franschman; hij is een van de weinige gentlemen die hier zijn; en in zijn huis heerscht een perfekten toon.

Hetgeen voor Huet zeer aanmoedigend is, is dat deze beide schrandere en lieve menschen, die nu zeventien jaren in Indie hebben doorgebragt, over politieke zaken volkomen eveneens denken als hij. Met hem zijn zij van oordeel dat een oostersch volk, zooals de Javanen, onmogelijk behandeld kan worden zooals met de Europesche het geval is. In alle opzigten dus vinden wij daar ondersteuning en sympathie. Op gansch Batavia is geene enkele familie zoo algemeen geacht als zij. Zelfs de meest wereldsgezinden zeggen: werd hier een prix de vertu uitgereikt, met algemeene stemmen zou zij aan de familie T.[erville] worden [uitgereikt] [toegewezen] en indien er 20 zulke gezinnen over Indie waren uitgespreid, het zou er beter toegaan dan nu. Als een bewijs van mijn geloof in uw hartelijke belangstelling in uw lot, zend ik u welligt een volgende maal het portretje van mevrouw T.[erville] over; doch dan moest ik eerst zien haar een tweede af te bedelen.

Van avond zullen wij op eene receptie gaan [bij] den heer Waskelewitz, een pool, directeur van de geneeskundige dienst alhier. Hij is een interessante man en mevrouw eenvoudig en goed; doch zulke recepties zijn suffocant vervelend in den regel, en wij gaan er enkel uit gevoel van pligt.

De jonge Putman Cramer, de voorzoon van Huets zwager, is verleden week in blakenden welstand hier aangekomen en is terstond geplaatst geworden op het kantoor van de heeren Heiligers en Rochussen, wel slechts voor f 100 in de maand, doch aanvankelijk en om naar iets beters te kunnen wachten, is het zeer gelukkig. Hij logeert niet bij ons: wij wonen veel te ver van alles af voor een jong mensch dat geen rijtuig heeft. Het minste huurrijtuig kost f 4. Wijzelven hebben nog slechts één span paarden en een rijtuigje voor 2 personen, zoodat Gideon steeds plaats neemt op den bok; daarbij moet men hier voorzigtig met de paarden zijn, zoodat zij volstrekt niet alle dagen loopen mogen. Cramer heeft dus zijn intrek genomen in hetzelfde hotel waar Walther Huet woont, op den weg naar den stad.
Walther neemt hem 's morgens mee in [zijn] bendi naar het kantoor. Daar leert hij ook dadelijk andere jongelieden kennen, en kan bijv. 's avonds in de koelte op zijn voetjes naar de societeit "de Harmonie" gaan; waar elke nieuw aangekomene een poosje vrij entrée heeft. Cramer is net iemand om er hier door te rollen; hij is dan ook zeer opgeruimd; elken woensdag komt hij met Walther bij ons eten.

Tot ons groot genoegen zal de volgende maand waarschijnlijk de Tramway nu gereed komen, dat voor ons een groot gemak opleveren zal. Huet kan hier voor de deur instappen en bij van Dorp worden afgezet, zoodat wij voortaan aan één span paarden voor toeren en visites ruimschoots genoeg zullen hebben. Voor f 80 centen ongeveer zal Huet heen en weer naar de stad kunnen gaan, hetgeen een enorme bezuiniging is.-

Gideon maakt het steeds uitmuntend. Hij wirdt meer en meer een hartstogtelijk lezer; gansche dagen zit hij tegenwoordig verdiept in de Vaderlandsche geschiedenis van van Lennep, welke lektuur hem ten hoogste interesseert. Hoe hij verder, voor zijn persoon, over uwe banketletters denkt, zal wel geene nadere opheldering behoeven. -

Over drie dagen met de Engelsche mail, schrijft Huet aan M.[ijnheer] Potgieter; hij heeft het heden met een komende en een gaande mail te druk. Zelve hoop ik dan een aan mevr. B.[osboom] te schrijven; ik kan mij niet begrijpen dat ik zulks zoolang heb uitegsteld; doch ik heb vele mailbrieven te schrijven en onwillekeurig worden zij lang. Dezen keer zond ik ook een brief aan Emma Storm. Met onze allerhartelijkste groeten aan ubeiden
uwe Anne B.H.


inhoud | vorige pagina | volgende pagina