doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Anne Busken Huet-van der Tholl: Brieven aan Sophie Potgieter


Kramat, 13 Mei 1869

Liefste Sophie,

Half Mei reeds weder. Mogelijk, waarschijnlijk zelfs, is het nog guur bij u; doch welligt is het ook vroeg warm, zooals verleden jaar. Ik denk in dezen tijd zooveel aan Holland en aan Bloemendaal vooral nu de nachtegalen zingen op Sorghvliet en de heesters er in knop staan. Verleden jaar om dezen tijd zaagt hij er de tulpen bloeijen: die zullen er nu niet zijn, verdwenen met den kleine tuinman. Zoo gij er eens langs gaat, groet dan mijn onvergetelijk woningje voor mij.-

Gideon is wat ongesteld geweest sints de laatste mail; een kleine aandoening in de ingewanden, iets waarmede men hier uiterst voorzigtig wezen moet. Hij is dus een paar weken thuis gebleven, en wij zijn besloten hem verder de geheele maand Mei niet naar school te zenden. Er komen zooveel feestdagen voor in dezen tijd, dat het de moeite niet waard is er hem voor die dag of wat nog henen te sturen. Daarbij leert hij, buiten school om, zooveel omdat hij steeds in de boeken zit te snuffelen, dat indien ik hem 's morgens zelve wat met schrijven rekenen en wat taalkunde bezoghouden kan, het zijn zieltje weinig schaadt zoo hij er niet henen gaat. Hij studeert tegenwoordig druk in Vondel, en heet bereids een Grieksch treurspel vervaardigd: de dood van Patroclus getiteld, met reijen van Grieksche en Troyaansche soldaten: alleraardigst wezenlijk.-

Ik sprak zooeven van de Mei-feesten; die voor de stichting van Batavia zullen toch [doorgaan], al zijn er steeds angstige zielen die het onvoorzigtig noemen. Van de liefhebberij comedie komt echter niets; en ik geloof dat is maar goed ook, het zou ongetwijfeld in het water zijn gevallen; de muziekale uitvoeringen belooven ook niet veel: de repetities worden slecht bezocht en de kooren zijn ellendig, daarbij veel te zwak voor het orkest. Het bal costumé schijnt nogal deelneming te verwekken; toch zal het kinderachtig wezen; het mooiste mousquetaire-costuum koopt men voor f 150 hier in Indie terwijl tegenwoordig een behoorlijk baltoilet in Holland f 800 kost. Daarbij zal het wel aan alle mogelijke gratie en esprit ontbreken. Voor eenige jaren werd hier een dergelijk bal gegeven. Eene der aanzienlijkste dames droeg het costuum van Maria Stuart; een der Engelschen hier was als schot gekleed en bood haar, geknield, een smeekschrift aan. De dame, die geen Engelsch verstond, en verlegen met haar figuur was, riep kregel uit, in het Maleisch: "Dja[..]gan main gila!" Geen gekheid alsjeblieft! - Dezen keer zal het wel naar rato wezen.-
Het spijt mij dat men, ongecostumeerd, op het bal niet verschijnen mag, want nu zal ik het niet zien, en ik had ze zoo graag eens uitgelagchen. -

Ik had gemeend hier nog een velletje bij te voegen, doch mijn waschman is mij komen overvallen, en heeft mij den tijd geroofd; een ander maal dus wat meer. Met onze beste groeten en een zoentje van Gideon aan u
Uwe Anne.


inhoud | vorige pagina | volgende pagina